REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem https://okresowe-bhp.pl/ i prowadzony przez firmę Webem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Powązkowska 44C, 01-747  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001033903, posługująca się numerem NIP 5252954463, REGON 525180139.

Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@okresowe-bhp.pl tel. 512 33 65 33.

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 ¹ . KC, Dz.U.2014.0.121 tj. ust. z 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami).

Produkt/Towar – dostępność do produktu cyfrowego będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem e-mail: biuro@arttab.pl

Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, tj. firma Webem Sp. z o.o. 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między

Konsumentem, a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, opublikowana 24.06.2014 r.)

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.wstepnebhp.pl

2. Właścicielem Sklepu jest: Webem Sp. z o.o., Powązkowska 44C 01-747  Warszawa, NIP 5252954463, e-mail:  kontakt@okresowe-bhp.pl  tel. 512 33 65 33.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Konsumentem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.

 

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. O całkowitej cenie zakupu wraz z innymi kosztami Konsument jest informowany podczas składania zamówienia.

3. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia następuje drogą elektroniczną. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia zamówienia następuje zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla obu stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia, a w szczególności: cena produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 

§3 Płatności

1. Konsument może skorzystać z wyboru określonej formy płatności zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

§4 Wysyłka towaru

1. Wysyłka towaru następuje przez Sklep za pośrednictwem mail lub przez stronę.

 

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien napisać do nasz na mail ( kontakt@okresowe-bhp.pl ) lub przez formularz na naszej stronie.

2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu odczytaniu wiadomości.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności.

4. Indywidualne ustawienia parametrów komputera lub monitora Konsumenta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, np. kolorów, gabarytów, itp. nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej.

3.  Sklep dokona sprawdzenia stanu przekazanego produktu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki od Konsumenta.

4. Zwrot zapłaconej kwoty następuje w terminie 7 dni od dokonania sprawdzenia towaru przez Sklep. Konsument jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany przelew zapłaconej kwoty, a w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

5.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i czynności serwisowych związanych z zakupionym produktem.

2. Konsument ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

§8 Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności zamieszczane tam zdjęcia i opisy produktów są własnością Sprzedawcy. Ich kopiowanie i udostępnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zachodzące zmiany w niniejszym Regulaminie muszą zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Sklepu w postaci nowego Regulaminu.

3. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu w czasie dokonywania transakcji zostanie przesłana Konsumentowi na adres email wskazany w zamówieniu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

5. Sklep uznaje, iż Konsument zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.