POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Webem sp. z o.o. 

Niniejsza Polityka ustala sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych produktów i usług, zawierających odniesienia lub łączących się z jej postanowieniami. 

Webem sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność osób, których dane przetwarza w ramach prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które pozwalają nam zachować bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie. 

Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z całością niniejszej Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy. 

I. Podstawowe pojęcia i definicje 

 

Dane Osobowe – wszelkiego typu informacje, które pozwalają zidentyfikować i opisać konkretną osobę fizyczną; dane dotyczące naszych Klientów, przetwarzane przez nas w ramach Usługi. 

Klient – osoba korzystająca z Usługi wykonanej w wyniku prowadzonej działalności 

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

Przetwarzanie – operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, kopiowanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i inne niezbędne do realizacji Usługi. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Usługa – wszelkie prace wykonywane przez Webem sp. z o.o. oraz prowadzenie niezbędnych czynności umożliwiających realizacje tych prac na rzecz Klientów. 

Ustawienia Prywatności – umożliwienie Klientowi realizację Jego preferencji i przysługujących mu praw w zakresie zapewnienia ochrony prywatności. 

Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi. 

II. Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Webem sp. z o.o. z siedzibą w (01-797) Warszawie ul. Powązkowska 44c. W celu realizacji praw osób fizycznych oraz wszelkich innych kwestii, dotyczących Danych Osobowych, udostępniony został adres e-mail: kontakt@okresowe-bhp.pl.

2. W zakresie swoich Usług występujemy też jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu i dla Klienta. Wówczas Klient ustala jakie Dane Osobowe nam powierza i w jakim celu korzysta z Usługi. 

3. Przetwarzamy Dane Osobowe w celach: 

a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby zawrzeć i wykonać umowę; podanie danych jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwia zawarcie umowy; 

b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. w celu dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich obejmującego profilowanie; 

c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania zobowiązań podatkowych, archiwizacji, rozliczeń majątkowych; 

d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

4. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres: kontakt@wstepnebhp.pl lub przesłać oświadczenie na adres pocztowy administratora danych. 

5. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak kancelarie prawne, biura rachunkowe a także podmioty przetwarzające Dane na nasze zlecenie np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi administracyjnej, usług transportowych, badania preferencji i zachowania; 

6. Przekazujemy również Państwa Dane w celu prowadzenia postępowania przed organem nadzorczym a także - w razie dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – właściwym sądom; 

7. Państwa Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie działań marketingowych Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po zakończeniu umowy; 

8. Dane Osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

9. Dane Osobowe mogą być przekazywane: 

a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony; 

b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych; 

c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony. 

 

W każdej chwili można otrzymać więcej informacji o przekazywaniu Danych do państw trzecich i otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń. 

Odbiorcy Danych znajdują się głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG stanowią państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W przypadkach przekazywania Danych Osobowych poza EOG, odbiorcy tych Danych zapewniają wysoki poziom ich ochrony. W zależności od odbiorcy, gwarancje te wynikają z: 

lub 

10. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych. Przysługują Wam następujące prawa jako podmiotowi Danych a w szczególności są to: 

a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych Osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych, 

b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich Danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne), 

c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich Danych Osobowych, z uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

d) usunięcie Danych – prawo zażądania usunięcia swoich Danych Osobowych jeżeli: 

 

Zatrzymamy niektóre Państwa Dane pomimo żądania ich usunięcia, jeżeli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych przysługuje w następnych przypadkach: 

f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, jeśli decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki; 

g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, tak abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia ograniczenia; 

h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich Danych Osobowych, które zostały nam podane, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania, w określonych warunkach, tych Danych innej organizacji. 

11. Można skorzystać z przysługujących Państwu praw oraz zwrócić się w każdej sprawie, dotyczącej Danych Osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych poprzez: 

12. Jeżeli uznacie, że sposób przetwarzania przez nas Danych Osobowych narusza przepisy właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane teleadresowe: 

III. Zasady stosowania plików Cookie 

1. Czym jest plik Cookie 

Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się w przeglądarce internetowej komputera (lub innego urządzenia końcowego np. na tableta lub smartfona) i mogą być wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, gromadzimy informacje o sposobie poruszania się w serwisie za pomocą plików Cookie. 

2. Zakres stosowania plików Cookie (wersja minimum) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przechowywać pliki cookie na urządzeniu Klienta, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej (te pliki opisane są poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) będziemy potrzebować odrębnego zezwolenia. 

W ramach Strony internetowej korzystamy jedynie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zlecono za pośrednictwem strony internetowej i zapisywania preferencji użytkownika. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na urządzeniu użytkownika, kiedy wchodzi na stronę internetową lub dokonuje konkretnych wyborów na stronie. 

3. Cel stosowania plików Cookie na naszej stronie internetowej 

Używamy te pliki do: 

a) poprawnego działania serwisu internetowego oraz oferowanych funkcji. W każdej chwili można te pliki usunąć lub zablokować za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Sposoby administrowania prywatnością/bezpieczeństwem ustalić można w menu przeglądarki – w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. 

b) Tworzenia statystyk i analiz korzystania z naszej strony; analityczne pliki Cookie wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, gdyż dzięki nim wiadomo, jakie jest zainteresowanie i potrzeby użytkowników, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową. Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach Cookie Google’a znaleźć można w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl) i kodu Adobe Analytics (więcej informacji na stronie http://www.adobe.com/privacy.html); 

c) pomiaru skuteczności prowadzonych przez nas lub dla nas działań marketingowych; 

d) dopasowania treści reklam do Waszych preferencji, wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach Cookie wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/adwords/answer/2407785) oraz na portalu społecznościowym Facebook (więcej informacji o polityce plików Cookie można znaleźć na stronie https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/); 

e) zapamiętywania, czy wyraziłeś nam zgodę na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści marketingowych; 

f) dostosowania naszej strony do urządzeń i przeglądarek. 

4. Rodzaje używanych plików Cookie 

Wykorzystujemy dwa rodzaj plików Cookie – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki mają charakter tymczasowy i pozostają na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia strony internetowej. Pliki Cookie stałe pozostają na Państwa urządzeniu przez określony czas lub do momentu, dopóki nie zostaną usunięte. 

Wykorzystujemy także podobne technologie do plików Cookie takie jak web beacons zwane pikselami. Pliki te gromadzone są przez Twój komputer lub urządzenia mobilne w przypadku wejścia na stronę internetową, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail oraz aplikacji mobilnej. Korzystamy z nich po to żeby dopasować treści do Państwa preferencji oraz skierować odpowiednią ofertę reklamową. 

Korzystamy także z plików Cookie tworzonych przez podmioty, z którymi współpracujemy. To pliki Cookie Google Inc. w celach świadczenia usługi Google Analytics, Double Click i Google Adwords, Facebook, Adform w celach analizy ruchu i pomiaru skuteczności reklam. 

5. Wykorzystanie adresów IP i zastosowanie remarketingu 

Webem sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Webem sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu usług, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści witryny internetowej. 

6. Rezygnacja z aktywności plików Cookie 

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach jak i smartfonach, domyślnie akceptuje pliki Cookie. W każdej chwili można to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Niekiedy jednak brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookie przez naszą stronę może powodować nieprawidłowe wyświetlanie się i/lub korzystanie z serwisu internetowego w przeglądarce. 

Data publikacji Polityki Prywatności: 10.02.2023. 

Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.